10,5 kW Risen Solar 330 W. Baterías OPzS. (Badajoz)